Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

  LILLA KATEKESEN

                                          

Som pedagogiskt hjälpmedel för att föra ut det centrala innehållet i kristen tro och liv är Martin Luthers lilla katekes oöverträffad. Efter att ha visiterat församlingar och konstaterat den rådande okunnigheten,  skrev Luther 1529 två katekeser., en liten katekes för allmänheten och en stor för prästerskapet.

Ibland kallas Lilla katekesen för "gemene mans bibel" och den består till stora delar av bibelcitat. Texten är uppdelad i frågor och svar och täcker de tio budorden, trons artiklar (apostoliska trosbekännelsen), Herrens bön samt dopets och altarets (nattvardens) sakrament. Till vissa utgåvor av Lilla katekesen fogades även ett stycke om bikten, morgon- och aftonböner samt utdrag ur Bibelns hustavlor för de olika stånden i samhället.  Lilla katekesen är en opolemisk och väl integrerad text.

Om vi sammanfattar intentionerna i Lilla katekesen framstår följande bestående bidrag, som än idag gör katekesen till en omistlig del i kristen undervisning. För det första sammanställer den centrala bibliska texter. För det andra är den praktisk och livsorienterad. För det tredje är den kortfattad och kärnfull. För det fjärde är den balanserad, så att buden (för att ta ett exempel) både framställs negativt (vad vi icke bör göra) och framför allt positivt (vad vi bör göra). Tro och liv hålls samman, liksom individualetik och socialetik. För det femte är Lilla katekesen en komplett sammanfattning av grunderna för kristen tro och liv.

Lilla katekesen kom tidigt ut i flera upplagor. I den här utgåvan har vi uteslutit hustavlan, bikten och bönerna. Det blir tillsammans fem flikar under Lilla katekesen. Den språkliga dräkten är traditionell. Martin Luthers Lilla katekes är tillsammans med den Augsburgska bekännelsen de lutherska kyrkornas klassiska texter par excellance.