Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

          DIAKONI

                        

Diakonemblemet kan bäras av den vigda diakonen som man eller kvinna, i halskedja eller som en mindre brosch.

Cirkeln talar om helhet och Gud Fader som skaparen av himmel och jord. Korset påminner om Jesus Kristus som genom sin utgivande kärlek, är förebilden för sann diakoni. Duvan med olivkvisten, påminner oss om Anden som ger nytt liv och hopp.   

Diakoni betyder 'Tjänstoch är ett begrepp som önskar förtydliga och beskriva den tjänst som sker på olika plan i Kyrkan, som är Guds folk och Kristi kropp.

  • Jesus Kristus har på korset gjort den främsta av alla tjänster, genom att ge sitt liv till lösen för världen, Joh 3:16. Jesus är den store diakonen som i sin utgivande kärlek visar vad sann diakoni är.

 

  • Guds folk som Kristi kropp får nu tjäna, som Kristi händer, fötter, öga och hand i församlingen, ut mot världen och för varje medmänniska i vardagen.

 

  • Den vigda diakonen har ett särskilt uppdrag att tjäna, som föredöme och inspiratör till ett diakonalt förhållningssätt i Kyrkan, vidare ut mot samhället och till ett vidare internationellt kyrkligt ansvar, för rättvisa och sanning.

 

Kärnan i allt diakonalt arbete  är omsorgen om medmänniskan till Kropp, Själ, Ande och Gemenskap i livets alla situationer. Diakoni är den kristna tron omsatt i praktisk handling, som låter Guds kärlek bli synlig i vardagen, genom ord och i handling. Diakoni är hela församlingens ansvar och riktar sig till alla i kyrkan, inte bara diakoner.

Vi kan låta oss inspireras genom att beskriva vår diakonisyn och strukturera diakoniarbetet. Kanske kan Du se och formulera ytterligare diakonala förhållningssätt, som berikar i Din omvärld?:

- Samverkande diakoni, som är grundläggande för möjligheten till förändring och utveckling både på individnivå och på samhällsnivå. Samverkande diakoni använder sig av skiftande kontakter och samhällsaktörer i kommun, skola, ideella föreningar och vårdinstitutioner.

- Akut diakoni, kan beskrivas mer som en snabb och tillfällig insats som kan få betyda mycket för en medmänniska eller en familj i kris. t.ex. genom krissamtal, debriefingsamtal i POSOM-arbete eller genom tillfälligt ekonomiskt bistånd.

- Motiverande diakoni är grundläggande i alla möten och samtal där det handlar om att bli sedd, lyssnad på och bekräftad som en unik, värdefull och älskad medmänniska. Motiverande samtal bör alla våra samtal vara, då det kan betyda att någon får hjälp att upptäcka sina egna resurser och får kraft att gå vidare med en förändrad och positiv livsbild. Motiverande diakoni handlar många gånger om insikten i personens egentliga önskningar och behov och erbjuder handlingsalternativ och för att skapa nya möjligheter att göra något man inte vågat, som t.ex. att ta kontakt med en läkare eller en släkting.

- Undervisande diakoni sker i många skiftande grupper och sammanhang. Här kommer diakonens egen profession, kunskaper och erfarenheter till stor nytta t ex som pedagog, terapeut eller sjukskötare. I besöksgrupper, arbetsgrupper, vårdgrupper, barnledargrupper eller frivilliggrupper har ofta diakonen ett ledaransvar för planering och utbildning.

- Profetisk diakoni är ett betydande perspektiv i vår tid, då diakonen har ett särskilt uppdrag, att ´försvara människors rätt och stå på de förtrycktas sida´. Det betyder att diakonen inte skall tiga när orättvisor träder fram, utan använda sin röst, enskilt eller i grupp, för att göra beslutsfattare och ansvariga uppmärksamma på problemen och så påverka till en positiv förändring. T ex höja rösten för papperslösa, asylsökande, utstötta, ensamkommande flyktingbarn, jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde.

- Uppsökande diakoni riktas till dem som inte kan lämna sitt hem pga sjukdom eller av annan orsak. Den uppsökande diakonin önskar bryta människors utsatthet och utanförskap genom tex. hem- och sjukbesök. Dessa besök är av stor betydelse, då den uppsökande diakonin många gånger betyder lika mycket för den omgivande familjen då ansvaret, för en utsatt familjemedlem, ofta är ensamt och tungt att bära.

- Liturgisk diakoni sker i den gudstjänstfirande församlingen. Diakonen hämtar kraften till sitt uppdrag från Kyrkans uppdragsgivare och centrum, som är Ordet och den Heliga Måltiden. Liturgiskdiakoni kan innebära att förbereda och leda Kyrkans förbön, som grupp eller enskilt. Liturgisk diakoni kan också innebära att bistå prästen vid delandet av Kristi kropp-brödet och Kristi blod-vinet.

- Stödjande diakoni är långsiktig och betonar betydelsen av diakonins tillgänglighet och trofasthet t.ex. genom anhörigstöd eller i återkommande samtalsstöd. Stödjande diakoni kräver på ett särskilt sätt, att behoven möts på ett sådant sätt, att både den som ger och får, orkar vidare långsiktigt. Gränssättning och professionell handledning är alltid viktigt för en god och hälsosam stödjande diakoni.

- Själavårdande diakoni sker individuellt eller i grupp t.ex. sorgegrupp, genom särskilt ´själavårdande samtal´. Här måste vi särskilt betona betydelsen av strukturer, tystnadsplikt, ramar och gränser. Den själavårdande diakonin måste även vara uppmärksam på underliggande problem eller psykiska sjukdomar, som är av sådan art, att konfidenten bör få stöd att uppsöka läkare. Ett relativt 'nytt redskap' som kan användas inom den själavårdande diakonin är mjuk massage. Det visar sig att mjuk massage är ett extraordinärt verktyg när orden inte längre räcker till. En första explorativ studie i ämnet 'Diakoni och mjukmassage' visar på diakonins bredd och djup, samt erfarenheter, möjligheter och svårigheter med mjuk massage i kyrkans kontext. Du kan här följa länken till uppsatsen som gjordes under 2009, vid Karlstads universitet.