Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

LUTHERKRONOLOGI 

 

1483    10 november     Martin Luther föds i Eisleben.

            11 November    Luther döps i S:t Petri o Pauli k:a.

1484    försommaren     Familjen flyttar till Mansfeld.

1491                           Luther börjar i Manfields trivialskola.

1497     påsktid             Luther börjar internatskolan i Magdeburg.

1498                            Luther fortsätter sin skolgång i S:t Georgs församlingsskola i Eisenach.

1499  29 januari           Katharina von Bora föds.                             

1501    maj                   Luther inskrivs vid universitetet i Erfurt och börjar studierna i artes liberales.

1502    29 september    Luther tar Baccalaureusexamen och läser för magistergraden.

1505    7 januari            Luther tar magisterexamen.

            2 juli                Luther drabbas av åskväder.

           17 juli                Inträder i Augustinereremitklostret i Erfurt.

1507    2 maj                Luther firar som nyprästvigd sin första mässa i Augustinerordens klosterkyrka i Erfurt.

1508    vintern               Luther undervisar en termin om Aristoteles etik i Wittenbergs universitet.

1509    oktober             Luther återvänder till Erfurt.

1510    november           Luther företar sin Romresa för att reda ut angelägenjheter för klostret.

1511   början av april      Luther återkommer till Erfurt och förflyttas till Svarta klostret i Wittenberg.

1512   19 november       Luther blir teologie doktor.

1513   16 augusti           Luther påbörjar föreläsningar över Psaltaren

1514                            Luther blir predikant i stadskyrkan i Wittenberg.

1515    april                   Luther utnämns till distriktsvikar över 11 kloster och påbörjar föreläsningarna över Romarbrevet,

1516    27 oktober         Luther påbörjar föreläsningarna över Galaterbrevet.

1517   31 oktober          Luther uppspikar de 95 teserna om avlaten.

1518    26 april              Disputationen i Heidelberg.

               Juli                Sylvester Prierias angriper Luther.

            5 augusti          Kejsaren Maximilian skriver till Påven.

            7 augusti          Påven kallar Luther till Rom.

            8 augusti          Luther vädjar till Fredrik den vise.

          25 augusti          Melanchton kommer till Wittenberg som professor i grekiska.

          31 augusti          Luthers svar till Sylvester Prierias.

          26 september     Luther berger sig till Augsburg och möter kardinal Cajetanus.

          12-14 oktober    Luther i förhör inför Cajetanus.

          20-21 oktober    Luther flyr från Augsburg.

          30 oktober        Luther kommer tillbaka till Wittenberg.

            8 november     Påven utfärdar bullan Cum Postquam

          28 november     Luther vädjar till ett allmänt koncilium.

            2 december     Luther är beredd att gå i landsflykt.

           18 december    Fredrik den vise vill inte bannlysa Luther.

1519    4-6 januari        Carl von Miltitz för samtal med Luther.

            12 januari        Kejsar Maximilian dör.

            28 juni            Karl V blir vald till kejsare.

           4-14 juli           Leipzigdisputationen mellan Luther och Andreas Karlstadt mot Johann Eck.

1520    i  januari          Ulrich von Hutten och Franz von Sickingen erbjuder Luther hjälp.

            i maj              Luther utger Predikan över goda gärningar.

          11 juni             Luther får erbjudande om beskydd av ett hundra riddare.

                                Luther utger Om påvedömet i Rom.

         15 juni              Bullan Exsurge Domine ger Luther sextio dagars betänketid.

           i augusti          Luther utger Till den kristna adeln av den Tyska nationen.

          6 oktober         Luther utger Om kyrkans babyloniska fångenskap.

        10 oktober         Luther mottar påvens bulla.

          4 november      Karl V utlovar från Köln en rättegång.

        12 november      Luthers böcker bränns i Köln.

         i november        Luther utger Motantikrist vedervärdiga bulla och Om en kristen människas frihet.

        28 november      Luther inbjuds till Worms.

        10 december      Luther bränner den påvliga bullan utanför Elster Tor i Wittenberg.

        17 december      Inbjudan till Worms återkallas.   

1521   3 januari           Den mot Luther riktade bullan Decet Romanum Pontificum utfärdas,

          5 januari           Fredrik den vise anländer till Worms.

        27 januari           Riksdagen i Worms öppnas.

        10 februari         Bullan mot Luther hinner ifatt Aleander.

        13 februari         Aleanders tretimmarstal i Worms. Bullan skickas tillbaka.

        14 februari         Glapion försöker att medla.

        17 februari         Första utkastet till ett edikt mot Luther.

        19 februari         Starkt motstånd mot ediktet.

        22 februari         Beslutet att kalla på Luther.

          2 mars             Andra utkastet till ett edikt mot Luther.

          6 mars             Inbjudan till Luther.

          8 mars             Edikt utfärdas för beslagtagande av Luthers böcker.

        26 mars             Ediktet utkommer.

        10 april              Glapion rapporterar att förhandlingarna med Hutten och Sickingen misslyckats.

        16 april              Luther i Worms.

        17 april              Första förhöret hålles.

        18 april              Andra förhöret hålles.

        19 april              Kejsaren meddelar sitt beslut.

        20 april              Riksdagen kräver att en kommitte tillsättes.

        23-24 april         Förhör inför kommittén.

        26 april             Luther lämnar Worms och kidnappas.

          4 maj             Luther kommer till Wartburg och vistas där 10 mån. förklarad i rikets akt som fredlös.

          8 maj             Wormsediktet antaget.

        26 maj             Wormsediktet offentliggörs.

        22 september   Philipp Melanchton firar evangelisk nattvard.

        12 november    Tretton munkar lämnar Augustinerklostret.

       3-4 december    Oroligheter i Wittenberg, Luther på blixtvisit som jünker Georg.

          i december     Översättningen av Nya Testamentet påbörjas; Kyrkopostillan  under arbete.

        25 december    Andreas Karlstadt ger kalken till lekmännen.

        27 december    Zwickauprofeterna i Wittenberg.

1522   6 januari         Augustinerkloster i Wittenberg upplöses.

        26 februari        Justus Jonas, präst vid Slotts kyrkan i Wittenberg, gifter sig.

        1-6 mars           Luther återkommer till Wittenberg.

       Sept- maj 1523  Sickingens fälttåg mot Trier.

       September        Luthers Nya testamente på tyska utkommer.

        14 september   Hadrianus IV väljs till påve.

1523    6 mars           Ediktet från riksdagen i Nurnberg uppskjuter verkställigheten av Wormsediktet.

           Mars              Luther utger Om det världsliga regementet.

          Pingsttiden      Luther utger Om gudstjänsten i församlingen.

           Påsktiden       Luther tar emot 12 flyende nunnor i Wittenberg.

             1 juni          Reformationens första martyrer bränns i Brussel.

           23 augusti     Ulrich von Hutten dör.

          September     Clemens VII väljs till påve; psalmboken.

1524  januari-februari  Luther utger Till rådsherrarna…angående kristliga skolor

           18 april          Det andra Nurnbergediktet utgärdas.

        September       Erasmus av Rotterdam utger Om den fria viljan.

1525    januari          Luther utger Mot de himmelska profeterna.

            Mars            Böndernas tolv artiklar utges.

        19 april            Luther utger Uppmaning till fred.

          5 maj            Fredrik den vise dör och ersätts av Johan den Ståndaktige.

         Samma dag     Luther utger Mot de mordiska och rovgiriga bondehoparna.

           15 maj         Slaget vid Frankenhausen; Thomas Muntzer tas till fånga.

          Maj-juni         Bondeupproret krossas.

           13 juni         Luther ingår äktenskap med Katarina von Bora och flyttar till Svarta klostret.

               Juli          Öppet brev angående > Das harte Buchlein>.

         Före jul          Luther utger Deutsche Messe

        December       Luther utger svarsskriften till Erasmus Om den trälbundna viljan.

1526    7 juni          Den äldste sonen Johannes (Hans) föds.

   26 juni-27 augusti  Riksdagen i Speyer uppskjuter verkställigheten av Wormsediktet.

                             Luther utlägger Jona bok.

1527    Januari         Luther utger Om även krigsfolk kan bliva frälst

             April           Luther utger  Att Kristi ord> Detta är min lekamen> ännu gäller….

         Sommaren      Luther plågas av sjukdom, svår depression, diktar Vår Gud är oss en väldig borg .

      10 december      Dottern Elisabeth föds, men dör 8 månader senare.

1528    22 mars         Luther ger instruktionen för visitatorerna.

           28 mars         Luther utger En bekännelse om nattvarden.

1529    19 april          Protesten vid riksdagen i Speyer.

             4 maj          Dottern Magdalena föds (+ 1542).

       1-4 oktober       Religionssamtalen i Marburg med bl.a. Ulrich Zwingli och Martin Bucer och Johann Oecolampadius.

                              Luther utger Lilla och Stora katekeserna.

1530   16 april          Luther kommer till slottet Coburg pga fredlösheten.

          29 maj          Fadern hans Luther avlider.

          25 juni          Den Augsburgska bekännelsen framlägges.

                              Luther  skriver Utläggning av den åttioandra psalmen (Dödsstraff för uppror och hädelse).

1531                       Luther utger  En varning till hans kära tyskar.

      30 juni              Modern Margarethe Luther (född Lindemann) dör.

                              Schmalkaldiska förbundet bildas.


     9 november        Sonen Martin föds (+ 1565).

1532                       Johan den ståndaktige dör och ersätts av Johan Fredrik den Ädelmodige.

1533  28 januari       Sonen Paul (+ 1593).

1534                       Den fullständiga Lutherbibeln utkommer.

      12 december     Dottern Margrethe föds (+ 1570). Alla idag levande ättlingar, till Luther och Katharina

                                härstammar från henne.

1536                       Wittenberginteriment.

                              Verdöparna revolterar i Munster.

                              Melanchtons promemoria om dödsstraff även för de fridsamma vederdöparna.

1537                       Luther utger Schmalkaldiska artiklarna (sammanfattning av den reformatoriska positionen.

1539                       Lantgreven Filip av Hessens dubbeläktenskap.

                              Luther utger Om koncilierna och kyrkan.

1542                       Luther sörjer dottern Magdalenas död vid 12 års ålder. Ser pesten och tyskarnas troklöshet som ett

                                 tecken på den yttersta tiden.

1543    4 januari       Luther utger  Om judarna och deras lögner.

            Juli             Genesiskommentaren utkommer (föreläsningar under åren 1535-43).

1545   25 mars         Luther utger Mot påvedömet i Rom som är grundat av djävulen.

1546   18 februari     Luther dör i Eisleben efter att ha varit en tid i staden och sökt att medla i en tvist.

                              Luther begravs i Wittenbergs slottskyrka av Johannes Bugenhagen.

1552  20 december  Katharina Luther avlider i Torgau. Begravs i stadskyrkan.