Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

NÅDENS TRIUMF

Frälsningen är ingen vishetslära eller gärningslära. Det är ett erbjudande om Guds oändliga nåd i Jesus Kristus. I religionshistorien är den frälsningsväg som kristendomen anvisar helt unik. Guds nåd är exklusivt kopplad till vad Jesus gjort för oss på korset och i sin uppståndelse. Ett fundamentalt begrepp är nåd. Gud handlar före oss och för oss och skänker oss frälsningen som en gåva.  Guds nåd utesluter mänskliga prestationer som underlag för vår frälsning.

Nåd betecknar i svenskan att en brottsling får sitt straff mildrat eller efterskänkt.  Bibelns ord för nåd har en vidare innebörd. Ofta används det om en människas välvilja, ynnest, välbehag, personliga deltagande o.s.v. Att en kung visade nåd betydde att han personligen grep in i människans liv. Ofta medförde det rikedom och upphöjelse. På motsvarande sätt betyder Guds nåd att han griper in i människors liv, förlåter synder och förmedlar gåvor. Detta skedde på ett alldeles särskilt sätt i det att Gud sände sin Son Jesus Kristus till världen för att gå in i vårt ställe och bryta syndens dödläge och öppna för liv och rättfärdighet.

"Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd" (Rom. 5:15).

Aposteln Paulus beskriver människans situation i Adam och i Kristus. I Adam har alla av naturen del i den första synden, ursynden och är därmed underkastade död och fördärv. I Kristus förändras allt tack vare nåden. Adams syndafall drog in synden i hela världen och i varje människa. Men Kristi frälsningsverk drar in nåden i hela världen  och i varje människa. Paulus tecknar alltså en bakgrund till varför Jesus skulle lida och dö. Han skulle för alla ikläda sig mänsklighetens synd, orättfärdighet och död. "Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud" (2 Kor. 5:21). Därför dog Jesus. Men Gud lurade döden och lät Sonen uppstå och möjligöra nytt liv och evigt liv. Med Jesus kommer alltså nåden och försätter oss i en helt ny situation, ett nytt tillstånd präglat av liv och rättfärdighet.

Om det nu är så som beskrivits under fliken Syndens tragedi, att människan i sitt naturliga tillstånd befinner sig i ett brustet tillstånd på avstånd från Gud - hur skall vi då få del av nåden och komma in i ett nytt och gott tillstånd? Vi kan ju inte lyfta oss i håret. Nej, det sker genom att den helige Ande skapar tro i oss. Tron är alltså ingenting som en grundskadad människa presterar själv. Tron bryter naturens bundenhet och förutsätter Andens verk i oss. Gud använder Guds ord och nådemedel för att tron skall uppstå i oss och bevaras hos oss. Själva kan och vill vi inte komma till Gud, men Guds Ande möjliggör det som i praktiken är en ny födelse eller en nyskapelse. Jesus sade: "Det som är fött av kött är kött och det som är fött av Anden är ande" (Joh.3:6). Det här är nog bakgrunden till den älskade psalmen 231:1 i den Svenska psalmboken. "Oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag kommit hem, jag vilsen var, var blind, men nu jag ser".

Om det är sant att allt beror på Guds oändliga nåd då betyder det minst tre saker: 1) I frälsningen beror allt på Guds nåd. Det är inte människan som presterar sin frälsning, varken genom intellektuella analyser, viljeansträngningar, moralisk präktighet eller fromma gärningar. 2) För frälsningen åtnjuter Gud all ära. Ingen människa kan stjäla berömmelsen från Gud eller göra sig märkvärdig. 3) I frälsningen betyder Jesu gärning på korset allt. När han den första långfredagen gav upp andan och sade: 'Det är fullbordat' var frälsningsverket klart. Alla profetior var uppfyllda, alla lagens krav var tillgodosedda, alla synder var sonade och alla skulder var betalda. Allt var fullbordat! Ingenting kan tilläggas, inte ett halmstrå. När Jesus på tredje dagen uppstod från de döda, lurade Gud döden och bekräftade att Jesu gärning var tillräcklig och godkänd. Frälsningsverket var grundlagt som vi tänker oss urberget under oss och varpå allting annat vilar.