Edebols hemsida och blogg! 

         ...där jord och himmel möts...

                                               

 

                                                                                               

  

 

                                                            

  

     

 

 

                                                   

 

 

    

 

                                                             

 

 

 

 

       

 

                      

   

MÖNSTER I TIDEN

Tankemönster, kulturmönster och livsmönster är tre mönster som kan hjälpa oss att se vår samtid på olika nivåer; makro-, meso- och mikronivå. De tre mönstren hänger samman men kan också särskiljas. De hjälper oss att förstå något av vad det kristna evangeliet möter på sin väg in i människors tankar och föreställningar.

Vi börjar med tankemönstren

Här intresserar vi oss för stora idéhistoriska linjer som löper genom historien. Ibland talar vi om tankens genealogi. Det kan vara värdefullt att kunna härleda tankar och idéer tillbaka till ursprungen.

Först har vi de Abrahamitiska traditionerna med monoteismen, linjär historiesyn och etiska krav inom ramen för den gammaltestamentliga uppenbarelsen som med tiden ”utvecklats” i judendom, kristendom och islam.

Sedan har vi den vediska-indiska traditionen med hinduismen, buddhism och i vår tid mycket New Age andlighet. Här möter vi polyteismen, en cirkulär historiesyn och en annorlunda verklighetsuppfattning med krafter och energier. I vissa former av buddhismen har vi snarare att göra med filosofi än med religion.

Slutligen har vi tankemönster som har det gemensamt att de utgår ifrån sekularismen, d v s ideen om att samhället inte bör grundas på religiösa föreställningar,  utan på människans rationalitet och demokratiska ideal. I vår tid möter vi här olika former av humanismen, ateismen och agnosticismen.

Dessa tre stora tankemönster ger upphov till otaliga kombinationer och hybridformer och finns i det moderna samhället som en livsåskådnings-pluralism som öppnar för relativism.

En viktig fråga är vad kristen trosförmedling och lärjungaträning innebär i en tid av religiös och ideologisk pluralism, där människors preferenser blir viktigare än den Bibelns sanningar och kyrkans tro?  

Vi fortsätter med kulturmönstren

Kultur är människors odling och bildar mönster inte endast får tanken, utan även för konst, musik, klädkoder, umgängesformer och beteendemönster på kollektiv nivå. Kulturmönster är ofta svåra att kartlägga eftersom de är ingrodda i oss och sitter i ögats egen optik och bestämmer vårt synfält.

Här tänker vi på tekniska landvinningar under senare decennier, som t ex den digitala utvecklingen, informationsteknologins framväxt och nya kommunikationsmönster. Vi ger och tar information om världen på bråkdelar av sekunder, för att inte säga nanosekunder.

Den tekniska utvecklingen skapar nya sociala medier och mönster. Många möter sina vänner på facebook. Vi bloggar, tvittrar och kvittrar med sms och får abstinensbesvär om vår iphone lägger av. Vi går in i fiktiva världar i Tv-spel och umgås kanske mer med kompisar på andra sidan jordklotet än med grannarna i trappuppgången. Lokalsamhället övergår alltmer till att bli the global village.

Förutom den tekniska explosionen och nya sociala kulturmönster, utgör den globala ekonomin ett jättelikt mönster som påverkar oss. Allt fler följer dagligen valuta- och aktiekurser. Vi bombarderas med reklam och marknadsföring av produkter som vi inte alltid behöver. Många värden får en prislapp och förvandlas till varor som går att sälja och köpa. Pengar och procent är två kategorier som blir alltmer framträdande och den moderna människan förvandlas till homo oeconomicus.

En viktig fråga man kan ställa till dessa kulturmönster är vilken roll den kristna lokala församlingen kan spela i höghastighetssamhället, framgångskulturen och det nya digitala världssamfundet?

Vi slutar med livsmönstren  

Livsmönster är de rutiniserade rörelser som vi utvecklar som invidiver i vardagslivet. Livsmönster finns i människors livsvärld, i motsats till den större systemvärlden, även om de båda världarna inte helt går att särskilja. Livsmönster förutsätter en slags individualism och bedömare menar att vi håller på att utveckla en extrem individualism, som vi kan kalla ego-fulfilment.

Konsumption har blivit en livsstil. Shoppingrundan syftar inte endast till proviantering för ännu en veckas överlevnad. Konsumption flera gånger i veckan erbjuder avkoppling, kickar, möten och måltider. Nya köpcentra växer upp och vi kan välja mellan otaliga tesorter, ögonskuggor och badskum.

Sexualiteten har för många övergått från att vara ren reproduktion till att bli en livsstil med flera olika njutningsalternativ. Den äktenskapliga och livslånga dyaden mellan man och kvinna håller på att ersättas av flexibla lösningar. Attraktionsmönster skapas med hjälp av ny klädstil, make-up och musik. Ytan premieras.

Entertainment erbjuder förströelse. Statstelevisionen, satelitkanaler, krogar och biografer förser oss med olika typer av underhållning och vi har möjlighet att välja vad vi finner roligt och avkopplande.

Konsumption, sexualitet och entertainment förser oss med livsstilspaket och mutar in vår fritid. Men eftersom vi befinner oss i livsvärlden är vi i en domän där vi själva skapar vår livsstilsmix lika enkelt som man blandar en cocktail.

En viktig fråga mot bakgrund av dessa livsstilar kan vara hur kyrkorna presenterar och konsoliderar en etiskt ansvarig livsstil med omsorg, integritet, trohet och självutgivande kärlek?

Tankemönster, kulturmönster och livsmönster är ett försök att sammanfatta några mönster som det kristna evangeliet tar sig igenom när det söker nå fram till den moderna människans verklighet. Kanske är det så att dessa mönster försvårar en djupgående reception av evangeliet. Kanske är det så att vår tid skapar en sådan tomhet att tiden har blivit trons partner. De tre frågor som formulerats i den här genomgången, försöker jag besvara under fliken Tron i tiden.